Η ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

 
Αν γράψει κάποιος «Όρμησε επάνω της και την γάμησε…» θα πουν ότι ο γραφιάς, ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος είναι χυδαίος. Άσεμνος. Πρόστυχος. Από την άλλη, αποφεύγεται κάθε σχόλιο επικριτικό εάν ο ποιητής γράψει «Όρμησε επάνω της και της έκανε έρωτα…». Ναι μεν θα είναι κυριλάτος ο γραφιάς στην περιγραφή του, όμως εκτός θέματος. Επειδή ο άνδρας δεν έκανε έρωτα στην κυρία, ούτε η κυρία περίμενε να της κάνει έρωτα. Και οι δυο τους ήθελαν να ξεσκιστούν. Να γαμηθούν. Όχι να ερωτευτούν. Όχι να ξεκινήσουν πνευματικά και τελετουργικά τη διαδικασία να σμίξουν τα κορμιά τους και να γευθούν την κορύφωση της οργασμικής συνεύρεσης.

Σοκάρει η λέξη «γαμήσι», και το ρήμα «γαμάω». Είναι, όμως, λέξεις ιερές, αναφέρονται σε υψηλής αξίας πράξεις ανθρώπινες, άσε ότι είναι απαραίτητες. Οι άνθρωποι τις έχουν βρωμίσει αυτές τις λέξεις, τις έχουν ντύσει με ατέλειωτη ντροπή. Γι’ αυτό όποιος τις χρησιμοποιεί θεωρείται πορνογράφος, στην καλύτερη πεζοδρομιακός.

 

Δίνω απόσπασμα από το μυθιστόρημα Ο Μέγας Ανατολικός του πολυβραβευμένου Ανδρέα Εμπειρίκου, που άρχισε να γράφεται από το 1945 και δημοσιεύθηκε μετά το θάνατό του. Μ’ αυτό το έργο ο ποιητής οραματίζεται «το μοντέλο ενός ολοκληρωτικά απελευθερωμένου κόσμου».

 

Φοβερά πράγματα γίνονται στο πλοίο «Ο Μέγας Ανατολικός», μάλλον φοβερά πράγματα γράφονται στο βιβλίο των οκτώ τόμων και 2.104 σελίδων! Οι επιβάτες στο παπόρι αποβλέπουν στην απόλυτη και συνεχή ηδονή άνευ ορίων και άνευ όρων. Και στην ερωτική κοινοκτημοσύνη, στην ερωτική κοινοπραξία. Τι θα πει είμαι παντρεμένος, παντρεμένη ή είμαι σε σχέση μ’ άλλον, μ’ άλλην;

 

Ήταν επόμενο να ξεσπάσει σάλος με τον Μέγα Ανατολικό. Ο πνευματικός κόσμος διχάστηκε. Άλλοι καταδίκασαν τον Εμπειρίκο, άλλοι τον υπερασπίστηκαν, μέσα σ’ αυτούς και ο νομπελίστας Οδυσσέας Ελύτης. Για κάποιους το έργο του Ανδρέα Εμπειρίκου έχει και πολιτική διάσταση διότι στο υπερωκεάνειο επάνω συναναστρέφονται σεξουαλικά, καταμεσής του πελάγους, άτομα όλων των κοινωνικών τάξεων. Καιρός να ρίξουμε μια ματιά στις σελίδες του Μέγα Ανατολικού…

 

…Η νεαρά Σουηδή αριστοκράτις και αι δυο μικραί Λαπωνίδες υπηρέτριαι συνωθούμεναι και κινούμεναι σπασμωδικώς ή μία επί της άλλης, αναστενάζουσαι και εκβάλλουσαι μικράς οξείας φωνάς από τήν γλύκαν πού εδοκίμαζαν, με εντόνους εκφράσεις λαγνείας εις τά πρόσωπά των, επλησίαζαν πασιφανώς εις τήν τριπλήν υγράν έκβασιν πού θα απεκορύφωνε τήν ερωτοπραξίαν των, όταν κάτι τελείως αδόκητον συνέβη.

 

Ένας πελώριος σκύλος διερχόμενος εκείθεν καί προχωρών μέ μεγάλους καί ταχείς διασκελισμούς, μόλις είδε τό χαριτωμένον σύμπλεγμα των τριών αλληλομαλακιζομένων κοριτσιών, έσπευσε πρός αυτά. Αφού δέ τά ωσφράνθη εις τά σημεία των φορεμάτων πού εκάλυπταν τά αιδοία των προσπαθών μέ απεγνωσμένας κινήσεις της κεφαλής του νά ανασηκώση τούς ποδογύρους των, διά νά φέρη τό στόμα του εις επαφήν μέ τά ερωτικά των όργανα, αποτυχών εις τούτο μέ τήν Γκρέτα και τήν Όλαν, κατώρθωσε τελικώς νά θέση τήν κεφαλήν του υπό τό κοντοφούστανον της μικράς Νόλας.

 

Πάραυτα, μέ λαιμαργίαν καί μέ ηχηρούς πλαταγισμούς της μακροτάτης γλώσσης του, ωσάν νά έπινε βιαστικά νερό, ήρχισε νά γλείφη τό μουνέττον της εις τήν τρυφεράν καί ήδη υγράν σχισμήν του, κάτω από τήν τριβομένην πάντοτε υπ’ αυτής εν στύσει κλειτορίδα της, χωρίς καμμίαν αντίστασιν εκ μέρους της μικράς. Αντιθέτως, εις τήν κατάστασιν πού ευρίσκετο η Νόλα, της διαπύρου καύλας, όχι μόνον δέν αντέστη, αλλά εδέχθη ασμένως τό τεράστιον καί θορυβώδες γλείψιμον του μουνιδίου της, εκβάλλουσα, τώρα, ακόμη οξυτέρας φωνάς λαγνείας καί σείουσα σφοδρώς τό κωλαράκι της, ενώ καί αι άλλαι ηρωίδες του συναρπαστικού συμπλέγματος, χωρίς νά έχουν ιδεί τί έκαμνε ο μέγας κύων εις τήν Νόλαν, αλλά καυλοπυρέσσουσαι αφαντάστως, εξηκολούθουν καί αυταί μανιωδώς, καί μέ διαπεραστικά ξεφωνητά, τήν συγκλονιστικήν των λαγνουργίαν.

 

Τέλος ο Μπόμπ – διότι αυτός ήτο ο πελώριος κύων -, διακόπτων αποτόμως τό γλέιψιμον του νεαρού μουνιού, ύψωσε μέ τό ρύγχος του τό βαρύ φόρεμα της Νόλας, εσηκώθη εις τούς οπισθίους πόδας του καί συγκρατών μέ τούς εμπροσθίους τήν μικράν Λαπωνίδα, μέ τό κατέρυθρον καί μακρότατον σουβλερόν του πέος εκτοξευμένον εις πλήρη καί τρομακτικήν στύσιν, ήρχισε μέ ισχυροτάτας γαμικάς ωθήσεις νά προσπαθή νά εμπήξη τήν τεραστίων διαστάσεων ψωλήν του εις τό τελείως άτριχον μουνέττον της μικράς. Αδυνατών άλλως νά πράξη τούτο (διότι η επίκυψις της Νόλας δέν ήτο επαρκής διά νά εισέλθη ο αιχμήεις πούτσος του εις τόν ευρισκόμενον πιό εμπρός ή πάρα κάτω τρυφερόν του στόχον) καί μετά 15 έως 20 απεγνωσμένας καί αστοχούσας κρούσεις, ημπόρεσε εν τούτοις, εξακολουθών τάς ισχυράς του γαμικάς κινήσεις, μέ ισαρίθμους ανοικτίρμονας ωθήσεις, νά εμπήξη τήν υπερσφύζουσαν ψωλήν του εις τόν πρωκτόν της κορασίδος, παραβιάζων τόν σφιγκτήρα της ευκόλως, καί ήρχισε νά τήν βατεύη μανιωδώς, πνευστιών, λαγνοϋλακτών ενίοτε, καί έχων σχεδόν συνεχώς τήν γλώσσαν του κρεμασμένην έξω…

 

Η Νόλα ήτο τόσον καυλωμένη πού ούτε πρός στιγμήν δέν έκαμε τίποτε διά νά αποσείση τόν μέγαν μολοσσόν, ούτε πρός στιγμήν κάν δέν διεμαρτυρήθη. Μόνον μία διαπεραστική κραυγή αιφνιδίου πόνου, καί ίσως καί εκπλήξεως, μία οξυτάτη κραυγή στιγμιαίου μόνον άλγους τής διέφυγε τήν ώραν πού παρεβιάζεται ο μικρός σφιγκτήρ της, καί, χωρίς νά παύση ούτε δι’ έν δευτερόλεπτον τήν αυνάνισιν της Όλας καί τήν τρίψιν του ιδικού της ορθίου κλειτοριδίου, ή Νόλα αφέθη προθύμως καί ευχαρίστως εις ταις γαμιαίς του βατεύοντος αυτήν μετά μανίας εις τόν πρωκτίσκον της κυνός. Ήτο δέ φανερόν ότι απελάμβανε τήν σκυλογάμευσίν της, σχεδόν ωσάν νά τήν γαμούσε προσφιλής ανήρ, καί έσειε καί έσπρωχνε τό ακάλυπτον κωλαράκι της πρός τά οπίσω, εις προϋπάντησιν των ραγδαίων λογχισμών της σουβλεράς του μολοσσού ψωλής, πού εισέδυε εις τήν στενήν της οπισθίαν σήραγγα, ενώ η γαμουμένη παίς, εκβάλλουσα τώρα πάλιν, χωρίς ίχνος πόνου ή δυσφορίας, οξείας φωνάς καθαράς λαγνείας, έστρεφε τήν κεφαλήν της διά νά απολαύση, εις δυνατόν, καί διά των οφθαλμών, ενώ ό σφίγγων αυτήν μέ τούς προσθίους του πόδας είς τήν μέσην κύων, έλειχεν αυτήν ενίοτε περιπαθώς είς τόν αυχένα, καθώς η Νόλα κύπτουσα ηυνάνιζε τήν αυνανίζουσαν τήν Γκρέταν αδελφήν της.

 

Η στιγμιαία όμως κραυγή πόνου πού της είχε διαφύγει, η τόσον διαφορετική από τάς φωνάς της ηδονής, είλκυσε τήν προσοχήν της Γκρέτας καί τής Όλας, αι οποίαι, στρέφουσαι τάς κεφαλάς των παρευθύς, διέκριναν κατά μέγα μέρος τί έκαμνε ο σκύλος εις τήν Νόλαν, καί, μέ ενισχυομένην έτι μάλλον εκ του συνταρακτικού θεάματος τήν ήδη φλογεράν των καύλαν, σφαδάζουσαι καί σειόμεναι καί αυταί σφοδρώς, εξηκολούθησαν τήν λαγνικήν των πράξιν, ενώ η βατευομένη μικρούλα Λαπωνίς, μέ τά μάτια της υπερμέτρως ανοικτά καί γουρλωμένα, από τήν πίεσιν των ισχυρών καί ανενδότων, των καυστικών, σχεδόν, εισδύσεων της πελωρίας καί αιχμηράς κυνοψωλής, απελάμβανε τώρα βαθέως τήν υπό του ωραίου ζώου πρωκτογάμευσίν της.

 

Ακόμη ολίγον καί θά εξεσπερμάτιζε ο Μπόμπ. Όμως πρίν λάβη χώραν τούτο, ενεφανίσθη φέρουσα, υπό πρασίνην εκ βελούδου μπέρταν, μίαν κομψήν έξωμον εσθήτα χρώματος κυκλαμίνου, η νεαρά Αγγλίς ηθοποιός Τζέην Μπόσουελ, καί βλέπουσα μακρόθεν τί έκαμνε τό σύμπλεγμα των αυνανιζομένων νεανίδων, καί, εις τήν μικροτέραν εξ αυτών, ο μέγας Δανέζος μολοσσός της Μπόμπ, έσπευσε πρός τόν θαυμάσιον κύνα της καί δρασσομένη του τεραστίου πέους του, τόν ηνάγκασε, αλλά μετά μεγάλης δυσκολίας, νά διακόψη τήν ηδονικήν του πράξιν, αποσπώσα τήν σχεδόν αιμάσσουσαν ψωλήν του από τό σειόμενον ζωηρώς κωλάκι της μικράς.

 

Εις τήν σκληράν αυτήν παρέμβασιν προέβη η ωραία Αγγλίς, όχι διότι υπήκουε εις ηθικήν τινα επιταγήν της συνειδήσεώς της, αλλά διότι, γνωρίζουσα τί θά συνέβαινε μετ’ ολίγον καί πόσον αργούν νά αποκολληθούν οι κύνες από τά ερωτικά θηράματά των, καί φοβουμένη ωσαύτως μήπως εκσπάση φοβερόν σκάνδαλον επί του πλοίου, εκθέτον αυτήν καί τά κοράσια, εάν έβλεπε κάποιος τυχαίος περαστικός τήν βάτευσιν της μικράς καί τήν ταυτόχρονον πολλαπλήν λαγνουργίαν των μαλακιζομένων νεανίδων, διά τούς λόγους αυτούς καί μόνον, απέσπασε η Τζέην τόν μολοσσόν της από τό σχεδόν τελείως γαμηθέν κομψόν κωλάκι της χαριέσσης εκ Λαπωνίας παιδός.

 

Ο μέγας μολοσσός αμέσως έπεσε εις τούς 4 πόδας του, αλλά καί έτσι εξηκολούθησε νά κάμνη κατά τρόπον συνταρακτικόν σπασμώδεις γαμικάς κινήσεις εις τόν αέρα, παρατηρών μέ απόγνωσιν καί τρέμων από τόν έγκαυλον εκνευρισμόν του τά αλληλοαυνανιζόμενα κοράσια, πού ελάχιστα τώρα απείχαν από τήν έκχυσιν του μουνοχύματός των αλληλοτριβόμενα καί ξεφωνίζοντα μέ υστερικήν παραφοράν, μέ τά ευρέως ανοιγμένα μάτια των προσηλωμένα επί του φλογισμένου πελωρίου πέους του παραπλεύρως καυλοπυρέσσοντος μαρτυρικώς κυνός. Αίφνης ή Γκρέτα, ή Όλα καί η Νόλα εξέβαλαν συγχρόνως διαπεραστικάς, καί αι τρεις, κραυγάς ερωτικής αγαλλιάσεως, καί σειόμεναι κατά τρόπον φρενήρη η μία επί της άλλης, κατέβρεξαν τά κινούμενα εις τά αιδοία των δάκτυλά των μέ άφθονον μουνοχυμόν.

 

Μόλις ετελείωσε ο τριπλούς οργασμός, η Τζέην εξ οίκτου διά τόν λαγνοσφαδάζοντα ανικανοποίητον μολοσσόν της, αλλά ακόμη περισσότερον διά νά ικανοποιήση τήν μεγάλην καύλα πού της ήναψαν αι αλληλομαλακισθείσαι κόραι καί τά όσα είδε νά κάμνη είς τήν μικροτέραν εξ αυτών ο Μπόμπ, η Τζέην αφού συνεχάρη τήν Γκρέταν καί τάς δύο νεαράς υπηρετρίας της, υποσχομένη νά μήν είπη τίποτε εις κανένα περί της λαγνουργίας των (πρός μεγάλην ανακούφισιν καί των τριών), εκάλεσε τόν μολοσσόν νά τήν ακολουθήση, καί πρίν εκκινήση εστράφη πάλιν πρός τάς τρείς κόρας καί είπε: «Γιά νά σας ευχαριστήσω γιά τό όμορφο θέαμα πού μου προσφέρατε, θά σας προσφέρω καί εγώ ένα θέαμα… ένα θέαμα λίγο διαφορετικό καί κάπως, άς πούμε, σπάνιο, φθάνει νά μου υποσχεθήτε καί σεις, ότι δέν θά πήτε τίποτε από αυτά πού θά δήτε σέ κανέναν».

 

Αι τρεις νεάνιδες ασθμαίνουσαι ακόμη από τήν σφοδρότητα των οργασμών των, ευρίσκουσαι τήν νεαράν Αγγλίδα ηθοποιόν όχι μόνον πολύ ωραίαν, αλλά καί πολύ συμπαθή, υπεσχέθησαν νά τηρήσουν εχεμύθειαν καί εδέχθησαν τήν πρότασιν ευχαρίστως. Αμέσως η Τζέην, ακολουθουμένη από τήν Γκρέταν καί τάς δύο Λαπωνίδας, ωδήγησε τόν βαδίζοντα εις τό πλευρόν της παραδόξως καί μετά μεγάλης δυσκολίας ένεκα της τελείως εκτοξευμένης ψωλής του Μπόμπ, όπισθεν ενός ουχί μακράν ευρισκομένου κλειστού σπιραγίου σημείου, καί αφού παρεκάλεσε τάς τρεις νεάνιδας νά τήν ειδοποιήσουν εγκαίρως, εάν κατά κακήν τύχην επλησίαζε κανείς, απέβαλε εις τό φώς των μακρινών φανών τήν μπέρταν της, εσήκωσε τήν εσθήτα της έως τήν μέσην καί κάμνουσα μεγάλην επίκυψιν επί ενός σπειροειδώς τυλιγμένου εις τό κατάστρωμα χονδρού σχοινίου, ετούρλωσε πολύ τόν γυμνωμένον κώλον της, καί ανοίγουσα τά σκέλη της τόσον, ώστε αμέσως νά φανή τό εν τω μέσω των αραιών καί ως μέταξα απαλών τριχών του ωραιότατον ημιανοικτόν εκ της διεγέρσεως μουνί της, εκάλεσε η Τζέην τόν σκύλον της νά τήν βατεύση.

 

Περιχαρής ο Μπόμπ, μέ εκτοξευμένον πάντοτε τό φλογισμένον πέος του, ώρμησε καί αφού έγλειψε επ’ ολίγον μέ λαιμαργίαν τό αιδοίον της κυρίας του, ωρθώθη εις τούς οπισθίους πόδας του, καί σφίγγων αυτήν μέ τούς προσθίους εις τήν μέσην, όπως σφίγγουν πάντοτε οι επιβήτορες κύνες τά θηλυκά των, ήρχισε νά ωθή μέ μεγάλην δύναμιν καί ζέσιν τήν αιματηράν ψωλήν του πρός τό προσφερόμενον εις αυτόν ωραίον μουνί, ωσάν νά ήθελε όχι μόνον νά το γαμήση μά καί διαμπερώς νά τό τρυπήση. Καί όπως όταν εβάτευσε τό απόγευμα εις τό αιδοίον την Τζέην καί πρό ολίγου, σχεδόν μέχρι τέλους, καί τήν Νόλαν εις τόν κώλον, ούτω καί τώρα, μέ τήν ψωλήν του τύπτουσαν εδώ καί εκεί, αλλά μή ευρίσκουσαν αρχικώς τήν μουνότρυπαν της νεαράς Αγγλίδος, ο καυλωμένος μολοσσός πάλιν ηστόχησε κατ’ αρχάς 8 ή 9 φοράς εις τάς περιπαθείς του προσπαθείας νά εμπήξη τήν ερυθράν λόγχην του εις τό μουνί της. Εις τήν 9ην όμως ή την 10ην κρούσιν, επέτυχε καί η μακρά ψωλή του εισέδυσε εις τήν αναμένουσαν αυτήν γλυκείαν οπήν.

 

Αι γαμικαί κινήσεις του κυνός εξηκολούθησαν μανιωδώς καί η σουβλερά ψωλή εμπεπηγμένη βαθειά εντός του ανοικτού αιδοίου ελόγχιζε γοργά τόν τρυφερόν της στόχον καί η βάτευσις της Τζέην ήρχισε αισίως, υπό τά ευρέως ανοιγμένα όμματα της Γκρέτας καί των δύο μικρών θεραπαινίδων, πού άναυδοι καί μέ σφοδρόν παλμόν καρδίας εκοίταζαν εμβρόντητοι τήν συγκλονιστικήν σκηνήν.

 

Ο μέγας μολοσσός, κύττων επί της ράχεως της νεαράς κυρίας του καί συγκρατούμενος μέ τούς προσθίους πόδας του καλώς από τήν μέσην της, εγάμευε μέ πάθος καί δύναμιν ενθέου λέοντος ή πλάσματος μυθικού. Η Αγγλίς ηθοποιός εξέβαλλε διαπεραστικάς φωνάς οξείας λαγνείας. Ο ευτυχής τετράπους γαμέτης, βατεύων αυτήν μέ οίστρον φλογερόν, εξέπεμπε από καιρού εις καιρόν συντόμους αλλά εξάλλους υλακάς ηδονής καθώς εκέντριζε μέ τό αιχμήεν πέος του τό εξαίσιον γυναικείον μουνί εις τό οποίον είχε πλέον λυσιτελώς εισδύσει. Καί ενώ η εκ του πόντου αύρα εδρόσιζε τούς καυλοπυρέσσοντας συνουσιαζομένους, χωρίς ουδόλως νά ελαττώνη τήν φλόγα του ερωτικού των οίστρου, καί έκαμνε να κυματίζουν αι κόμαι των τεσσάρων επί σκηνής θηλέων, η τελουμένη ενώπιον των τριών νεανίδων σχεδόν μυθική καί μεγαλειώδης μεταξύ της ωραίας γυναικός καί του πελωρίου κυνός λαγνοπραξία, προεκάλει εις τά σώματα καί τάς ψυχάς της Γκρέτας καί των δύο Λαπωνίδων νέαν πυράκτωσιν των αισθήσεών των, νέαν ταχείαν καύλωσιν, ενώ η περιέχουσα εντόνως στοιχεία οργιαστικής τελετουργίας καί μυστηρίου ιμερικού ηδονική ατμόσφαιρα, σχεδόν ορατά (τουτέστιν μέ σχεδόν ορατούς τους κραδασμούς της) έσφυζε καί εδονείτο, μέ υπόκρουσιν τόν γδούπον της έλικος καί τόν αφρώδη παφλασμόν των πλευρικών τροχών του τεραστίου πλοίου.

Διαβαστε ακομα:

ΚΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ... ΤΑΜΠΕΛΑ